Konsultacje eksperckie

Nadbudowa budynku to zmiana jego parametrów tj. powierzchni i wysokości.
Drugi parametr wpływa szczególnie istotnie na wymagania technicznobudowlane i przeciwpożarowe. Przepisy techniczno-budowlane
Rozporządzenier Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z 2009 r.; tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 1422 oraz zmiany Dz.U. 2017 nr 2285 – obowiązywanie od 1.01.2018r.)