Okresowe przeglądy budynków i obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego każdy właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek przeprowadzenia okresowych badań kontrolnych. Wykonuje się je po to, aby przeanalizować stan techniczny oraz dokonać niezbędnych napraw wykazanych usterek, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi korzystających z danego obiektu budowlanego.

 

Przegląd roczny i pięcioletni budynku

Kontrolę jakości budynków możemy podzielić ze względu na częstotliwość:

 1. Kontrole roczne:

 • instalacji gazowych,

 • przewodów kominowych i wentylacyjnych,

 • instalacji przydomowych jak oczyszczalnie ścieków oraz szamba.

 1. Kontrole pięcioletnie:

 • stanu technicznego budynku oraz jego odpowiednich warunków użytkowania,

 • instalacji elektrycznych,

 • instalacji odgromowych,

 • urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacji.

Okresowe przeglądy budynków – znaczenie

Dbanie o systematykę badań okresowych nie tylko podlega właścicielowi bądź zarządcy obiektu, ale jest również sankcjonowane i unormowane prawnie. Poza oczywistymi atutami przeglądów jak zapobieganie poważnym usterkom i awariom wpływają one także na jakość użytkowania budynku oraz jego walory estetyczne. Niedokonanie wymaganych kontroli w terminie, może wiązać się z grzywnami lub poważniejszymi konsekwencjami prawnymi.

Przegląd budowlany – usunięcie nieprawidłowości

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do usunięcia, lub naprawy ewentualnej usterki podczas kontroli budynku, lub bezpośrednio po niej. Celem przyspieszenia i usprawnienia procedury, nie musi on występować o pozwolenie na budowę czy roboty budowlane, w przypadku gdy standardowe prace naprawcze takowego wymagają. Działania powinny jednak ograniczyć się jedynie do naprawy usterek wykazanych podczas kontroli.

Przeglądy obiektów budowlanych – kary

Sankcje za brak kontroli budowlanych klasyfikowane są następująco:

 1. Niedopilnowanie terminu – obciążenie mandatem do 500 PLN, art. 93 ust. 8 prawa budowlanego.

 2. Nieusunięcie lub nienaprawienie usterek w trakcie kontroli, lub zaraz po – obciążenie grzywną 20-5000 PLN lub kara ograniczenia wolności do miesiąca, art. 92 ust. 1 pkt 2.

 3. Długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia funkcji zarządcy lub właściciela obiektu, niestosowanie się do wytycznych i wyników kontroli lub wieloletni jej brak – grzywna w wysokości do 100 dziennych stawek, od 10 do 2000 PLN każda bądź ograniczenie wolności lub jej pozbawienie do 12 miesięcy, art. 91a.

Warto jednak pamiętać, że okresowe przeglądy budynków nie powinny być przeprowadzane ze względu na możliwe kary za brak ich wykonania, ale ze względu na dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców!

źródło: https://www.stekra.pl/wiedza/publikacje/okresowe-przeglady-budynkow.html